Ради унапређења система управљања отпадом на територији ГО Гроцка неопходно је успоставити систем ТРЕТМАНА кабастог отпада и успоставити систем управљaња посебним фракцијама из комуналног отпада који се сакупља.

Цена за домаћинства чија се наплата услуге врши по m2 износи 1,03 динара без ПДВ-а, односно 1,13 динара са ПДВ-ом по m2 месечно, а за домаћинства чија се наплата услуге врши по кориснику (паушални износ), у износу 114,00 динара без ПДВ-а, односно 125,40 динара са ПДВ-ом месечно.