Под неовлашћеним коришћењем топлотне енергије подразумева се:

  • Коришћење енергије без одобрења за прикључење,
  • Коришћење енергије са одобрењем за прикључење пре испуњавања услова за прикључење,
  • Прикључење или искључење кућних грејних инсталација из система даљинског грејања као и смањење или повећање загревних површина грејних тела без одобрења Еко Гроцка д.о.о. Гроцка
  • Одузимање топле воде из топловодне мреже, предајних станица и кућних грејних инсталација, као и мењање регулационих или сигурносних уређаја
  • Извођење радова испод, изнад или поред енергетских објеката система даљинског грејања, супротно закону, Одлука о снабдевању топлотном енергијом Града Београда

Последица неовлашћеног коришћења енергије је искључење и губитак статуса купца.

Када Топлана Еко Гроцка д.о.о. Гроцка утврди да правно или физичко лице неовлашћено користи топлотну енергију тако што је извршено самовласно прикључење објекта, уређаја или инсталација супротно условима утврђеним уговором о продаји топлотне енергије, без одлагања ће обавестити надлежну комуналну инсекцију, односно комуналну полицију која ће по утврђивању наведеног чињеничног стања сачинити о томе записник и наложити Топлани Еко Гроцка д.о.о. Гроцка искључење таквог објекта из система даљинског грејања.

Уз искључење објекта или лица које неовлашћено користи топлотну енергију из система даљинског грејања, Топлана Еко Гроцка д.о.о. Гроцка ће извршити обрачун неовлашћено преузете топлотне енергије.

Неовлашћеним коришћењем енергије угрожава се систем даљинског грејања и неовлашћена уградња изазива поремећај снабдевања топлотном енергијом објекта, што доводи до неодговарајућег квалитета грејања свих других корисника у згради.

Уколико имате сазнања да неко неовлашћено користи топлотну енергију молимо Вас да нам пошаљете обавештење о томе. 

 

Неовлашћену потрошњу топлотне eнергије можете пријавити на:
број телефона: 011/ 44 10 100; 011/44 10 113 и 011/44 10 105 или путем формулара.