Уговором ојавном – приватном партнерству од 31.07.2015.године  делатност производња и дистрибуција топлотне енергије поверена је предузећу Еко Гроцка д.о.о. Гроцка. Топлана Еко Гроцка д.о.о. је почела са радом 01.11.2015.године, и има ексклузивно право производње и дистрибуције топлотне енергије на територијиГО Гроцка. У свом саставу поседује две котловске јединице снаге 4 МW, као и 6 топлотних подстаница.

ТопланаЕко Гроцка д.о.о.Гроцка тренутно греје преко13.000 квадратних метара,  снабденог и пословног простора.

Систем даљинског грејања је јединствен техничко-технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката који служи за производњу, пренос и дистрибуцију топлотне енергије.

Систем чине: производни извор, топловодна мреже и топлопредајне станице где је:

  • производни извор– систем постројења који претвара примарну енергију горива у топлотну енергију
  • топловодна мрежа-је систем цевних водова и мерно регулационих уређаја који повезују производни извор и крајњег корисника. Може се поделити на:
    • преносна мрежа (преносни систем)– део система даљинског грејања који повезује производни извор и топлопредајне станице. Преносна мрежа обухвата вреловод и примарну топловодну мрежу,
    • дистрибутивна мрежа (дистрибутивни систем)– део система даљинског грејања који чине топлопредајне станице и секундарне топловодне мреже за дистрибуцију топлотне енергије до објеката корисника грејања.
  • топлопредајна станица (ТПС)обезбеђује испоруку топлотне енергије у унутрашње топлотне инсталације и уређаје корисника. Састоји се из прикључне и кућне подстанице

Систем даљинског грејања подразумева комуникацијску повезаност елемената система, мерење одређених параметара на одређеним тачакама (температура, проток, притисак), даљинско управљање системом, и очитавање параматара на свакој контролној тачки система.

Дистрибутер топлотне енергије испоручује енергију користећи воду као медијум преноса, путем мреже топловода до објеката корисника.