Квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (топлотна подстаница) може рекламирати купац, односно овлашћени заступник купаца у зградама са више станова.

Рекламације се подносе:

  • електронским путем формулара
  • телефоном: 011/ 44 10 100; 011/44 10 105 и 011/44 10 113
  • путем поште на адресу: Еко Гроцка д.о.о. Гроцка, Петра Драпшина 21, 11306 Гроцка

Еко Гроцка д.о.о. Гроцка гарантује купцима сва права која проистичу из Закона о заштити потрошача.
Купац може рекламирати и неодржавање температуре у грејном простору за време грејне сезоне само у времену трајања примедби. Ако не постоји комплетна наведена опрема оправданост рекламације се утврђује стандардним методама и процедурама мерења.

Ово се примењује под условом да су кућне грејне инсталације тарифног купца исправне, односно да узрок неквалитетног грејања није недостатак на кућним грејним инсталацијама и не важи за кориснике који имају инсталисано сопствено мерило топлотне енергије на основу кога се врши обрачун.

Не прихватају се одбици на рачун неиспоручене топлотне енергије за време које је краће од једног дана.
Рекламације се морају пријавити у току њиховог настанка или трајања, касније позивање на рекламације за већ протекло време се не уважавају.

Купац има право да захтева у случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне енергије, а за које је одговоран дистрибутер, да се сметње отклоне у року од 24 часа, а најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи.

Трошкове дистрибутера проистекле из интервенције по рекламацијама (излазак на терен, мерења, експертизе и сл.) сноси сам дистрибутер у случају оправдане рекламације (недовољно снабдевање, сметње на топлотној опреми енергетског субјекта), односно купац у случају неоправдане рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне енергије због квара, односно сметњи на купчевој топлотној опреми.