Поштовани корисници,

Ради унапређења система управљања отпадом на територији ГО Гроцка неопходно је успоставити систем ТРЕТМАНА кабастог отпада и успоставити систем управљaња посебним фракцијама из комуналног отпада који се сакупља.

Одлуком привредног друштва Еко Гроцка д.о.о. Гроцка број 5164 од 28.11.2022. године утврђене су цене услугa ТРЕТМАНА кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној дана 12. септембра 2023. године дала је сагласност на Анекс Јавног уговора о поверавању обављања комуналних делатности, сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада и производњу и дистрибуцију топлотне енергије са територије градске општине Гроцка(даље Анекс I Јавног уговора) Анексом I Јавног уговора утврђене су цене ТРЕТМАНА кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених фракција из комуналног отпада.

Исте ће бити у примени од 01.11.2023. године. Цена за домаћинства чија се наплата услуге врши по m2 износи 1,03 динара без ПДВ-а, односно 1,13 динара са ПДВ-ом по m2 месечно, а за домаћинства чија се наплата услуге врши по кориснику (паушални износ), у износу 114,00 динара без ПДВ-а, односно 125,40 динара са ПДВ-ом месечно.

С поштовањем Еко Гроцка д.о.о. Гроцка